ENNYQ

celpax-1Lf5Adh9SCg-unsplash

EX = HX = CX?

Asiakaskokemuksen kehittäminen on ollut jo useamman vuoden liiketoiminnan kehittämisen kuuma puheenaihe. Viime aikoina työntekijäkokemus (employee experience, EX) on tullut uutena terminä monien huulille. Tai no, vielä uudempi termi lienee human experience (HX), ihmiskokemus.

Mikä työntekijäkokemus? 

Kuten lähes aina uusien termien kanssa, määritelmiä työntekijäkokemukselle on useampia. Työntekijäkokemus voidaan katsoa pitävän sisällään kaiken sen, mitä työntekijä työssään kohtaa ja mitä hän tuntee koko työssäolonsa aikana. Tähän kuuluvat työn fyysiset elementit kuten työvälineet ja fyysinen työympäristö. Myös organisaation kulttuuri, työntekijöiden välinen kommunikointi ja yhteistyö ovat osa työntekijäkokemusta.  

Työntekijäkokemus-termiä on kritisoitu siitä, että se on liian ylhäältä johdettua eikä oikeastaan aseta työntekijää – vaan työnantajan – keskiöön. Vaikka työntekijän kokemusta voidaan tarkastella keskittymällä työpaikkaan, etuihin ja palkintoihin, kokonaiskuvan saamiseksi tulisi keskittyä myös työn inhimillisempiin elementteihin. Todellinen ihmiskokemus (HX) on sellainen, joka huomioi työn merkityksen sekä antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden toteuttaa itseään ja työskennellä oman persoonansa kautta.

Miksi työntekijäkokemukseen kannattaa kiinnittää huomiota?

IBM analysoi selvityksessään työntekijöiden kokemuksia 23 000 työntekijän kyselyvastausten perusteella 45 maassa. Selvityksen mukaan positiiviset työntekijäkokemukset linkittyvät suoraan parempaan suoritukseen, ylimääräiseen työhön ja pienempään vaihtuvuuteen. Alla on nostettu tärkeimpiä työntekijäkokemuksen tuomia hyötyjä, joita myös Forbesin Michael Hinshaw on nostanut esiin puhuessaan työntekijäkokemuksen merkityksestä. 

Pienempi vaihtuvuus

Pitäminen kiinni hyvistä työntekijöistä on jokaisen menestyvän yrityksen elinehto. Hyvin johdettu työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan työnantajan pitovoimaan sekä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Yrityksissä, joissa panostetaan työntekijäkokemukseen, pitovoima on tutkitusti parempi. IBM:n mukaan työntekijäkokemukseen panostavissa organisaatioissa viidesosa työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtoa. Yrityksissä, joissa työntekijäkokemus on huono, lähes puolet työntekijöistä haluaisivat vaihtaa työpaikkaa.

Sitoutuminen

Sen lisäksi, että työntekijäkokemukseen panostavat yritykset onnistuvat pitämään kiinni työntekijöistään, he ovat myös sitoutuneempia työhönsä. Organisaatiot, joissa työntekijät kokevat toiminnan perustuvan luottamukselliseen yrityskulttuuriin ja joissa työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, ovat tuottavampia ja tuloksellisempia. Parhaiten työntekijäkokemusta johtavat organisaatiot ovat 17 % tuottavampia kuin yritykset, joissa työntekijäkokemusta ei johdeta.

Tehokkuus 

Kun työntekijöitä arvostetaan, heihin luotetaan ja he kokevat kuulumisen tunnetta, he työskentelevät IBM:n selvityksen mukaan tehokkaammin ja jopa ”yli odotusten”. Työntekijäkokemukseen panostavissa yrityksissä itseohjautuvat ihmiset antavat 95 prosenttia tehostaan ilman valvontaa. Yrityksissä, joissa ei panosteta työntekijäkokemukseen, tuo luku on 55 prosenttia.

Innovaatiot

Organisaatioissa, joissa työ koetaan merkitykselliseksi ja työntekijöihin luotetaan, työntekijät ovat luovempia ja näissä yrityksissä innovoidaan kaksi kertaa enemmän kuin yrityksissä, joissa työntekijäkokemusta ei johdeta.

Asiakaskokemus 

Usein todetaan, että työntekijäkokemus on sama kuin asiakaskokemus (customer experience, CX), sillä työntekijäkokemuksen sanotaan heijastuvan suoraan asiakaskokemukseen. Näin on myös tutkitusti. Asiakaskokemus on kaksi kertaa parempi organisaatioissa, joissa työntekijäkokemusta johdetaan parhaiten. Toisaalta tyytyväiset asiakkaat heijastuvat myös työyhteisöön.   

Liikevaihdon kasvattaminen 

Työntekijäkokemukseen panostavat yritykset tekevät neljänneksen enemmän voittoa ja ovat 21 % kannattavampia kuin yritykset, joissa ei johdeta työntekijäkokemusta. 

Parempi työnantajamielikuva

Aikana, jolloin organisaatiot kilpailevat parhaista osaajista globaaleilla markkinoilla, työnantajabrändistä on tullut yhä tärkeämpi kilpailuetu osaajien houkuttelussa. Kun työntekijäkokemukseen panostetaan ja työntekijät ovat tyytyväisiä, he toimivat työnantajabrändin lähettiläinä. Forbesin mukaan organisaatioiden tulevaisuuden menestystekijät ja kilpailuetu perustuvat tulevaisuudessa nimenomaan sitoutuneisiin ja hyvinvoiviin työntekijöihin. 

Jaa tämä blogipostaus